मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Monday, 9 January 2012

~मुक्तक~

आउन कान्छा फलैचामा बसौ कुम जोडी
माया भङ्ग गरि मेरो नजाउ बाचा तोडी
खाउला खोले लाउला भोटो बसौ स्वदेशमा
नजाउ बिदेश बिन्ती मेरो यहाँ एक्लै छोडी ।।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.